Vaaliteemat

PALVELUIDEN VASTATTAVA IHMISTEN TARPEITA KAIKISSA ELÄMÄN VAIHEISSA

Sote-uudistus parantaa kaikkien suomalaisten palveluita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio lisää osaamista kohdata ihmiset kokonaisuutena ja tukea apua tarvitsevia yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kun samalla kertaa on pääsy sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaisten palveluihin, voidaan elämän eri haasteet selättää nopeammin ja tehokkaammin. Moniammatillisuuden kehittäminen ja eriytyneiden palvelurakenteiden purkaminen on uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Suuressa uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten sekä erityisryhmien palveluiden ja aseman turvaamiseen.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TURVAA PALVELUIDEN LAADUN

Palvelut ja hoitolupaus eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Ihmiset ovat toimivien palveluiden voimavara. Sote-henkilöstölle pandemian aiheuttama kuormitus on ollut merkittävä. Moni on venynyt korona-aikana oman jaksamisensa äärirajoille. Sosiaali- ja terveysalalla tehtävä työ on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä. Henkilökunnan asema, hyvinvointi ja työolot ovat tärkeitä ja henkilöstön asemasta on huolehdittava uudistuksen aikana. Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulisi olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan laajempi tarkastelu sosiaali- ja terveysalan palkkaukseen ja työoloihin. Tarvitaan kattava suunnitelma, jolla alojen työolot ja palkkaus saatetaan sellaiselle tasolle, jolla henkilöstöresurssit turvataan ja alat säilyttävät houkuttelevuutensa tulevaisuudessa.

ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS

Vanhusten hoivan hoitajamitoituksen tosiasiallinen toteutuminen on varmistettava jokaisella hyvinvointialueella. Tarvitaan riittävät resurssit mitoitusten valvomiseen, jotta jokainen voi luottaa oman ja läheistensä hoivan toteutuvan. Ikäihmisten oikeus saada yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita palvelutarvearvion pohjalta on turvattava aina, asumismuodosta riippumatta. Kotona asumisen ja hoiva-asumisen väliin on luotava nykyistä enemmän turvallisia, monimuotoisia, joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Päivätoimintaa on tuotava yhä useampien saataville ja erilaisia lyhytaikaisen hoidon muotoja on oltava saatavilla tarvittaessa. Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä yhteiskuntamme hyväksi. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa, tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei myöskään saa johtaa palveluiden karsintaan, vaan palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti.